Tag Archives: autonoom centrum

Juridisch activistenspreekuur in het nieuwe Autonoom Centrum

Schuckink-KoolOok in de nieuwe locatie van het Autonoom Centrum aan de Harstenhoekweg 4 organiseert advocaat Marcel Schuckink Kool elke eerste maandag van de maand tussen 18:00 en 19:00 het juridisch activistenspreekuur!

Voor de politieke activist die eens geheel vrijblijvend en in ontspannen sfeer een prangende juridische vraag aan een in ondersteuning van politieke actie gespecialiseerde advocaat wil voorleggen, is daar nu de kans.

Vragen over de juridische consequenties van bepaalde acties, consequenties van ondersteuning van politieke acties, vragen over kraken, burgerlijke ongehoorzaamheid, geweldloos of gewelddadig verzet, je kan ze allemaal stellen. Dat kan dan ook per email op marcel[at]voor-recht.nl (graag vermelding van een telefoonnummer waarop je dan bereikbaar bent).

Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Lezing 2: De anarchistische beweging in de negentiende eeuw. Proudon en Bakoenin

anrchismeLezingenreeksInternetOp dinsdag 16 februari 2016 zal de lezing ‘De anarchistische beweging in de negentiende eeuw. Proudon en Bakoenin’ worden gehouden in de nieuwe locatie van het Autonoom Centrum, aan de Harstenhoekweg in Den Haag (Scheveningen). De lezing is het tweede deel van de vijfdelige reeks lezingen over het Anarchisme als theorie van maatschappijverandering. Deze tweede lezing belicht de rol van belangrijke grondleggers van de anarchistische beweging in de negentiende eeuw. Proudhon en vooral Bakoenin staan daarin centraal. We zien hier een samenhangende sociale theorie van maatschappijverandering ontstaan, en een beweging die aan deze theorie handen en voeten tracht te geven. De lezing begint om 20:00 de entree is een donatie. Zie voor de rest van de lezingen hier onder.

2015 was een druk jaar met acties op allerlei fronten. Naast al deze acties en demonstraties is het tijd voor wat verdieping in de vorm van theorie. Daarom organiseert Autonomen Den Haag een vijfdelige reeks lezingen over het Anarchisme als theorie van maatschappijverandering. In deze vijf lezingen neemt de spreker Peter Storm je mee van de grondleggers van de Anarchistische theorie naar de hedendaagse denkers. De eerste lezing zal plaatsvinden op dinsdag 19 januari in het Autonoom Centrum Den Haag. Alle andere data zijn te vinden onderaan deze tekst.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ontruiming Autonoom Centrum Den Haag op komst

11703366_1617463495175880_7004836927005891078_nDe ontruiming van het Autonoom Centrum (AC) in Den Haag komt steeds dichter bij. Het AC verloor een lang lopende bodemprocedure waarin de rechter oordeelde dat het AC vanaf 30 januari ontruimd mag gaan worden. Het AC is daarna nog een tijd in overleg geweest met de eigenaar van het pand om tot een overeenkomst te komen, maar die gesprekken zijn tot niets gekomen. Het lijkt er dan ook op dat het AC eind deze maand ontruimd gaat worden.

Afgelopen zomer ontvingen wij een brief dat wij het pand per 30 januari 2016 moeten verlaten. Deze brief is niet afkomstig van de eigenaar van het pand, maar van de huurder. Dit heeft wat toelichting nodig. Het pand waar het AC is gevestigd is eigendom van Pub Stone BV, een bedrijf die allerlei kroegen in haar bezit heeft. Pubstone BV verhuurt het pand aan Inbev, een miljardenbedrijf en de grootste bierbrouwer ter wereld. Inbev verhuurde het pand op haar beurt weer door aan een kroeguitbater. Ook toen het pand leeg kwam te staan en het in 2010 gekraakt werd bleef Inbev het pand huren. Inbev heeft het huurcontract opgezegd en moet het naar eigen zeggen het pand leeg opleveren aan Pub Stone. Hierop stuurden de advocaten van Inbev ons een brief dat wij per 30 januari 2016 het pand moeten verlaten. Hier gingen wij niet mee akkoord en een rechtszaak in de vorm van een bodemprocedure begon. De rechter stelde Inbev in het gelijk ondanks dat hernieuwde leegstand een feit zal worden na ontruiming en oordeelde dat het AC vanaf 30 januari ontruimd mag worden.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vrijdag 9 oktober infoavond: Stop HoGeSa in Keulen

[English call-out below]

Was-tun-wenns-brennt-PlakatOp 25 oktober zal er in Keulen (Duitsland) een demonstratie plaatsvinden van het racistische en islamofobe HoGeSa (Hooligans Gegen Salafisten). Op 24 en 25 oktober zullen er in Keulen acties plaatsvinden om dit te verhinderen. Antifascisten van AK Antifa Köln zullen daarom op vrijdag 9 oktober een infoavond geven in het Autonoom Centrum Den Haag met informatie over de tegenacties. De infoavond begint om 20:00.

Afgelopen jaar liepen er zo’n 5000 neonazi’s en extreem-rechtse hooligans de eerste HoGeSa demonstratie in Keulen. Dit jaar zal er onder het schijnheilige motto ‘Köln 2.0, vriendelijk en geweldsloos tegen islamitisch extremisme’ opnieuw een HoGeSa demonstratie plaatsvinden in Keulen. Uit angst voor een nieuwe geweldsuitbarsting is de demonstratie deze week verboden, maar het is nog maar te bezien of dit verbod stand houdt.

Door het verbieden van de racistische demonstratie kan de staat een groep als HoGeSa afdoen als een marginaal sociaal fenomeen. Maar racisme is helaas wijdverspreid en dat wordt de laatste tijd op de meest walgelijke wijze duidelijk. Duizenden Pegida demonstranten gingen deze week de straat op tegen vluchtelingen, en ook in Nederland zal op 11 oktober een eerste Pegida protest plaatsvinden (zie hier voor tegendemonstraties). Tegelijkertijd worden asielwetten in Duitsland en de rest van Europa steeds verder aangescherpt in een antwoord op de vluchtelingenstromen die door diezelfde Westerse landen zijn veroorzaakt.

Voor ons betekent dit dat wij niet op de staat moeten vertrouwen als het gaat om het bestrijden van racisme en fascisme, maar wij moeten ons zelf verzetten tegen de racistische meute. Ongeacht het verbod wordt verwacht dat er neonazi’s af zullen reizen naar Keulen. Het is aan ons om een antwoord op de racistische status quo naar de straat te brengen.

De racistische HoGeSa demonstratie moet gestopt worden!

24 oktober 2015: Anti-racistische demonstratie
25 oktober 2015: HoGeSa demonstratie blokkeren!

Locatie infoavond: Autonoom Centrum Den Haag, Willem van Outhoornstraat 17
Aanvang: 20:00
Facebook event: Vrijdag 9 oktober infoavond: Stop HoGeSa in Keulen

Hier onder de oproep van AK Antifa Köln:

Organiseer de verdediging tegen extreem-rechts – breek de racistische status quo!

De boosheid en angst die we voelen die wordt veroorzaakt door bezuinigingen en crisis, delen we met honderdduizenden mensen over heel Europa, over alle grenzen heen. Wij staan zij aan zij met hen die de verantwoordelijkheid voor deze omstandigheden zoeken bij het racistische, seksistische, autoritaire en kapitalistische geweld van deze maatschappij.

Echter in alle landen woekert haat en woede op haar reactionaire wijze voort, gedreven door een beleid gebaseerd op angst en een gebrek aan alternatieven – in de media, op straat en in het parlement. Deze haat, komende van rechtse partijen in Frankrijk en Hongarije, de fascistische structuren in Griekenland en Italië tot de rechts-populisten en neonazi’s in Duitsland en Nederland, is overal en keer op keer gericht op dezelfde mensen.

Afgelopen jaar was vooral HoGeSa (Hooligans Tegen Salafisten) een gespreksonderwerp in Duitsland. Het probeert haar ‘volks’ racisme te vermommen als een soort van oppositie in wording. Zo’n 5000 neonazi’s en extreem-rechtse hooligans liepen in oktober 2014 door de straten van Keulen, waarbij zij alles aanvielen wat niet in hun wereldbeeld paste. Tegelijk met de opkomst van ‘PEGIDA (Patriottische Europeanen Tegen de Islamisering van het Avondland) is er een enorme toename van gewelddadige aanvallen van nazi’s en racisten in Duitsland.

HoGeSa kwam echter niet vanuit het niets. Het is enkel een versterking en een aansluiting van al bestaande rechtse mannelijke groepen. Het racistisch geweld wordt vergezeld met aangescherpte asielwetten en de gecalculeerde massamoord aan de buitengrenzen van een Europa onder Duitse suprematie. Er is geen racistische meute nodig om migrerende mensen af te schrijven in in een Europa met muren van prikkeldraad, en met een leger dat slechts staat te wachten op een vuurorder aan deHongaarse grenzen.

Op dit moment noemt Duitsland zichzelf een open land dat vluchtelingen uit Syrië verwelkomt. Maar terwijl vluchtelingen uit Syrië worden verwelkomd op Duitse treinstations, worden anderen gereduceerd tot economische vluchtelingen die beschuldigd worden van het leegtrekken van de Duitse economie. Het gevolg hiervan is een verdere aanscherping van de asielwetten. De meeste aanscherpingen zijn gericht tegen Roma en Sinti. De landen waar zij uit weg vluchtten om te ontnappen aan de tegen hen gerichte haat, worden ‘veilige’ landen genoemd naar waar zij kunnen worden teruggestuurd. Dit alles gebeurt onder de vlag van de ‘Welkomstcultuur’.

Er moet een stevig antwoord komen op de opkomst van extreem-rechts op de Europese straten en parlementen. De mars van neonazi’s en fascisten moet gestopt worden! De racistische status-quo moet aangevallen worden! Er zijn veel mogelijkheden: een van die mogelijkheden is om te protesteren tegen HoGeSa, die op 25 oktober 2015 in Keulen een vervolg willen geven aan hun racistische mars.

Kom met ons de straat op!

[English call-out]

Let’s stop them now!

Organise the defence against right-wing mob – let’s break (off) with the racist normality!

The anger and the fear that we feel that is caused by austerity and crisis, we share with hundreds of thousands of people throughout Europe, beyond all borders. Therefore, we feel aligned with all those who seek the responsibility for these conditions within the racist, sexist, authoritarian and capitalist battery of this society.

Yet in all countries anger & hate forge ahead in their reactionary ways, driven by a policy of fear and a lack of alternatives – in the newspapers, in the streets and in the parliament.
The hatred of the misanthropes – reaching from the right-wing parties in France and Hungary, fascist structures in Greece and Italy to right-wing populists and neo-Nazis in Germany and the Netherlands – is directed against the same people everywhere, over and over again.

In the past year, especially the “HoGeSa”-label (Hooligans Against Salafists) became a talking point in Germany. It attempts to disguise its “völkisch” racism as a would-be opposition. Roughly 4.000 neo-Nazis and right-wing hooligans rambled through the city of Cologne in October 2014, attacking everything that didn’t fit their mould. Accompanied by “PEGIDA” (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the Occident), there has been a massive increase of violent assaults and attacks by Nazis and other racists in Germany since.

HoGeSa didn’t come out of nowhere, though. It is merely a strengthening and an affiliation of already existing right-wing male bonds. The racist violence is escorted by the tightening of asylum laws and the calculated mass murder at the external borders of a Europe under German supremacy. There isn’t even a need for a racist mob to partition off migrating people in a Europe with walls of barb wire and an army just waiting for the firing order at the Hungarian borders.

Right now, Germany declares itself as an open and welcoming country for refugees from Syria. But while Refugees from Syria are welcomed at German train stations, others are declared as economic refugees, who are accused of only draining the German social system. With this division, people are separated by the perceived usefulness for the German state economy. The consequence is a further tightening of asylum laws. Most of these tightenings target Roma and Sinti. The states, from which they fled to escape the resentments against them, are declared as “safe” countries to which they are sent back. All this is happening under the sign of the “Willkommenskultur”.

There has to be a stout answer against the right-wing formation in European streets and parliaments! The march of Neonazis and Fascists has to be stopped! The racist status quo must be attacked! There are many possibilities: One of these possibilities is the protest against HoGeSa, who want to repeat their racist march in Cologne on October 25th.

Join us on the street!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

10-03-2015 Filmavond: Leegstand zonder Zorgen (+ discussie met de maker, English subtitles!)

BondPrecaireWoonvormenFlyerOp dinsdag 10 maart organiseert het Autonoom Centrum Den Haag een filmavond waarbij de documentaire Leegstand zonder zorgen zal worden vertoond. De docu is gemaakt door Abel Heijkamp, medeoprichter van de Bond Precaire Woonvormen. Heijkamp zal de docu presenteren en achteraf met ons in discussie gaan over anti-kraak.

In deze documentaire worden 7 bewoners van de 2 grootste anti-kraakbureaus in Nederland, Camelot en Ad Hoc, gevolgd. Het aandachtspunt van de documentaire is het wonen zonder huurbescherming.
“Anti-krakers” huren een pand namelijk niet, ze maken er “tijdelijk gebruik” van. Er is dus sprake van een bruikleen overeenkomst en geen huurovereenkomst. Dit word niet beschouwd als huur waardoor hij/zij niet de wettelijk gegarandeerde huurrechten waar hij/zij recht op heeft. Onder het contract dat wordt getekend voor een anti-kraak woning kan je zomaar je huis uitgegooid worden zonder enige reden.

7 “antikrakers” vertellen daarom in deze documentaire hun verhaal om de kromme regels en voorwaarden van grote anti-kraakbureaus aan de kaak te stellen.

Meer info:

http://www.leegstandzonderzorgen.nl
http://www.abelheijkamp.nl
http://www.bondprecairewoonvormen.nl

Het Autonoom Centrum is al vanaf 15:00 open met info/bookstore Opstand! Zie voor meer informatie over bookstore Opstand!: https://autonomendenhaag.wordpress.com/infobookstore-opstand/

Voorafgaande aan de film zal er ook veganistische soep en brood met kruidenboter zijn. De film is met Engelse ondertiteling.

Open: 15:00
Soep: 19:00
Film: 20:30
FB event: Leegstand zonder Zorgen (+ discussie met de maker, English subtitles!)

Leave a comment

Filed under Uncategorized