14-05-2012 Info-night: What does anarcho syndicalism mean?

#info dutch#
Er is onvrede. De arbeiders van Nederland vinden geen uitweg meer uit het crisissysteem zolang zij nog luisteren naar de bestaande kaders van de vakbonden. De zekerheden van weleer waarin staat en kapitaal vaste plaatsen reserveren om de arbeid in een zeker leven te houden van de wieg tot het graf zijn een illusie geworden. Staat en kapitaal tonen hun ware gezicht en gooien iedereen op de keien. Paradoxaliter houden ze ons “de economie” als een ideologisch masker voor: het is hun economie en daar moeten wij arbeiders van afblijven.

De vakbonden zelf zijn verdeeld over hun organisatiestructuren, Hun kaders zijn gewend gehoorzaamheid te prediken aan hun leiders. Hun leiders zijn gewend overleg te voeren met staat en kapitaal om de sociale zekerheden te kunnen koesteren, die door de neoliberale ideologie naar de mestvaalt der geschiedenis worden verwezen.

Maar de economie is geen liberaal of neoliberaal masker. De economie zou moeten worden bepaald door de maatschappij, d.i. de arbeiders zelf, die produceren en daarvoor hun arbeidskracht ter beschikking stellen. En die zelf zouden moeten kunnen bepalen waarvoor en waarom zij werken, omdat zij weten dat de maatschappij er belang bij heeft. Omdat zij de maatschappij zijn en die zouden moeten bepalen en niet de leiders die de economie voor zichzelf opeisen – en de weinigen, de 1% waartegen occupy in opstand komt.

Vakbondsorganisatie zou dus maatschappijorganisatie moeten zijn. Arbeiders zouden zelf de werkprocessen, het management moeten beheren. Burgers zouden moeten kunnen zeggen: niet de regeringsleiders, maar wij zijn het volk. De maatschappij zou van onderop moeten worden geregeerd.

En volgens de leden van de ASB is dit haalbaar. Maar dat kan alleen als de ASB niet een zaak is van enkelingen, maar van iedereen, van alle arbeiders. De organisatie van de klassenstrijd moet anders. Het uitgangspunt is: directe actie, vanuit de bedrijven, de centra, de scholen – en vandaaruit een opbouw van onderlinge samenwerking.

Chico zal iets zeggen over zijn ervaringen met de Spaanse CNT, die als anarchosyndicalistische beweging een lange revolutionaire geschiedenis heeft. Vandaaruit kunnen we spreken over de perspectieven van het anarchosyndicalisme als een alternatief voor het bestaande vakbondswezen.

Vega eten: 19:00
Start infoavond: 20:30

#info english#

‘This is the winter of our discontent’. Dutch workers find no more way out from the crisis system as long as they continue to listen to the existing officials of the trade unions. The security in which State and Capital grant fixed places to place the workers in the form of a secured life from the cradle to the grave has become an illusion. State and Capital show their real face and throws everyone on the street. By mean of paradox they show `economies` as an ideological mask: it is their economy and as workers we have to keep off.

The trade unions themselves are in discordance about their organisation structures, their officials are accustomed to preach obedience to their leaders. Their leaders are accustomed to consultation with State and Capital to cherish the social securities, now to be thrown into the dunghill of history by the actual neoliberal ideology.

But the economy is no liberal or neoliberal mask. The economy would have to be destined by the society, i.e. the workers themselves, the producers and offer their labour therefore. And who themselves should be able to destine why and for what end they work, because they know that society is implied. Because they are society and have to be its destiny and not the leaders who claim economy for themselves – and for the few, the 1% against which occupy came into insurrection.

Organization of unions, of syndicalism, should be organization of society. Workers should themselves control working processes, revenues, management. Citizens should have to tell:: not the government leaders but we are the people. Society should be governed from the base.

And according to the members of the ASB this is feasible. But that is only possible if the ASB will be not a matter of some individuals, but of everyone, of all workers. The organization of the class struggle must change.

And according to the members of the ASB this is feasible. But only if the ASB sould be not a cause for sparse individuals, but for everybody. Let’s change the organization of class struggle. The principle is direct action, from the factories, the working places, the living quarters, the schools – and hence the construction of a society of mutual aid.

Chico will talk about his experiences with the Spanish CNT, with its long revolutionary history of direct action. Hence we can discuss perspectives of building anarchosyndicalism as an alternative of the existing unions.

Vegan food: 19:00
Start info-night: 20:30

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s